اندازی گیری های co2 معادل که توسط مصنوعات بشری به اتمسفر تخلیه میشود، منحنی صعودی را از شروع انقلاب صنعتی نشان میدهند و روند این افزایش هرچه به حال نزدیکتر می شویم فزاینده تر میگردد. با افزایش ppm ذرات در اتمسفر میزان انعکاس نور از زمین به فضا کاهش می یابد، در نتیجه دمای متوسط زمین افزایش می یابد که این پدیده را، پدیده گل خانه ای، می نامند. تجربه نشان داده است که از آغاز انقلاب صنعتی به ازای هر صد سال 0.5 درجه دمای متوسط زمین افزایش پیدا کرده است و در 50 سال اخیر نیز 0.5 درجه افزایش یافته است، پیش بینی شده است که با این روند مصرف انرژی بشر، در 50 سال آینده یک الی دو درجه به گرمایش زمین افزوده شود.

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

مشاهده همه...