افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی طی سالیان اخیروبیکاری گسترده آنها، نگرانی هایی را در جامعه مهندسین به ویژه در بین مهندسین جوان کشور بوجود آورده است. اغلب بحث هایی که در گروه های مجازی در این رابطه مطرح می گردد، این مقوله بجای فرصت در راستای فرایند توسعه کشور با دیده تهدید منافع جامعه مهندسین ارزیابی میگردد. البته نقد های مربوط به پایین آمدن کیفیت آموزش ونگرش صرفا بعنوان بنگاه اقتصادی در خیلی از مراکز آموزش عالی کشور، واقعا جدی است که بایستی تجدید نظر اساسی توسط متولیان آموزش عالی کشور در این مورد معمول گردد.  قبل از ورود به بحث اصلی ایجاد اشتغال به مهندسین،  طبیعی است نکته نظرات سایر مهندسین در این زمینه میتواند به غنای برنامه کمک نماید.

افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی طی سالیان اخیروبیکاری گسترده آنها، نگرانی هایی را در جامعه مهندسین به ویژه در بین مهندسین جوان کشور بوجود آورده است. اغلب بحث هایی که در گروه های مجازی در این رابطه مطرح می گردد، این مقوله بجای فرصت در راستای فرایند توسعه کشور با دیده تهدید منافع جامعه مهندسین ارزیابی میگردد. البته نقد های مربوط به پایین آمدن کیفیت آموزش ونگرش صرفا بعنوان بنگاه اقتصادی در خیلی از مراکز آموزش عالی کشور، واقعا جدی است که بایستی تجدید نظر اساسی توسط متولیان آموزش عالی کشور در این مورد معمول گردد.  قبل از ورود به بحث اصلی ایجاد اشتغال به مهندسین، تذکار این نکته ضروری است که راهکار های ارائه شده در زمینه اشتغال از منظر نگاه یک مهندس مکانیک میباشد. طبیعی است نکته نظرات سایر مهندسین در این زمینه میتواند به غنای بحث کمک نماید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

مشاهده همه...