افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی طی سالیان اخیروبیکاری گسترده آنها، نگرانی هایی را در جامعه مهندسین به ویژه در بین مهندسین جوان کشور بوجود آورده است. اغلب بحث هایی که در گروه های مجازی در این رابطه مطرح می گردد، این مقوله بجای فرصت در راستای فرایند توسعه کشور با دیده تهدید منافع جامعه مهندسین ارزیابی میگردد. البته نقد های مربوط به پایین آمدن کیفیت آموزش ونگرش صرفا بعنوان بنگاه اقتصادی در خیلی از مراکز آموزش عالی کشور، واقعا جدی است که بایستی تجدید نظر اساسی توسط متولیان آموزش عالی کشور در این مورد معمول گردد.  قبل از ورود به بحث اصلی ایجاد اشتغال به مهندسین،  طبیعی است نکته نظرات سایر مهندسین در این زمینه میتواند به غنای برنامه کمک نماید.

افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی طی سالیان اخیروبیکاری گسترده آنها، نگرانی هایی را در جامعه مهندسین به ویژه در بین مهندسین جوان کشور بوجود آورده است. اغلب بحث هایی که در گروه های مجازی در این رابطه مطرح می گردد، این مقوله بجای فرصت در راستای فرایند توسعه کشور با دیده تهدید منافع جامعه مهندسین ارزیابی میگردد. البته نقد های مربوط به پایین آمدن کیفیت آموزش ونگرش صرفا بعنوان بنگاه اقتصادی در خیلی از مراکز آموزش عالی کشور، واقعا جدی است که بایستی تجدید نظر اساسی توسط متولیان آموزش عالی کشور در این مورد معمول گردد.  قبل از ورود به بحث اصلی ایجاد اشتغال به مهندسین، تذکار این نکته ضروری است که راهکار های ارائه شده در زمینه اشتغال از منظر نگاه یک مهندس مکانیک میباشد. طبیعی است نکته نظرات سایر مهندسین در این زمینه میتواند به غنای بحث کمک نماید.

اندازی گیری های co2 معادل که توسط مصنوعات بشری به اتمسفر تخلیه میشود، منحنی صعودی را از شروع انقلاب صنعتی نشان میدهند و روند این افزایش هرچه به حال نزدیکتر می شویم فزاینده تر میگردد. با افزایش ppm ذرات در اتمسفر میزان انعکاس نور از زمین به فضا کاهش می یابد، در نتیجه دمای متوسط زمین افزایش می یابد که این پدیده را، پدیده گل خانه ای، می نامند. تجربه نشان داده است که از آغاز انقلاب صنعتی به ازای هر صد سال 0.5 درجه دمای متوسط زمین افزایش پیدا کرده است و در 50 سال اخیر نیز 0.5 درجه افزایش یافته است، پیش بینی شده است که با این روند مصرف انرژی بشر، در 50 سال آینده یک الی دو درجه به گرمایش زمین افزوده شود.

مدخل بحث: افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی طی سالیان اخیر و بیکاری گسترده آنها، نگرانی هایی را در جامعه مهندسین به ویژه در بین مهندسین جوان کشور بوجود آورده است. اغلب بحث هایی که در گروه های مجازی در این رابطه مطرح می گردد، این مقوله بجای فرصت در راستای فرایند توسعه کشور با دیده تهدید و تحدید منافع جامعه مهندسین ارزیابی میگردد.البته نقد های مربوط به پایین آمدن کیفیت آموزش و نگرش صرفا بعنوان بنگاه اقتصادی در خیلی از مراکز آموزش عالی کشور، واقعا جدی است که بایستی تجدید نظر اساسی توسط متولیان آموزش عالی کشور در این مورد معمول گردد.

قبل از ورود به بحث اصلی ایجاد اشتغال به مهندسین، تذکار این نکته ضروری است که راهکار های ارائه شده در زمینه اشتغال از منظر نگاه یک مهندس مکانیک میباشد. طبیعی است نکته نظرات سایر مهندسین در این زمینه میتواند به غنای بحث کمک نماید.

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

مشاهده همه...